ЕвроЗем е софтуер разработен за улесняване на работата и систематизиране на информацията на всеки арендатор. Синхронизиран е с действащото българско законодателство в областта на земеделието. Програмата е разделена на няколко модула, като всеки от тях Ви предоставя определена функционалност:

Модул "Договори" Ви осигурява:
  • Лесно въвеждане на вашите договори с имотите и собствениците към тях;
  • Възможност за търсене по номер на имот, местност, име на собственика, ЕГН;
  • Автоматично следене за изтичане на договори и тяхното подновяване;
  • Безплатно изготвяне на бланка на наемен и аренден договор в зависимост от желанията на клиента;

Модул "Рента" Ви осигурява:
  • Автоматично изчисляване на рентата за всеки собственик;
  • Автоматично изготвяне на ведомост за изплащане на рентата;
  • Възможност за въвеждане на стара рента от предходни години;
  • Автоматично попълване на разходен касов ордер при изплащане на рента;
  • Изплащане на рента за бъдещи периоди;
   
Модул "Лично ползване и среден добив" Ви осигурява:
  • Въвеждане на заявени декари за лично ползване и среден добив за всеки собственик;
  • Въвеждане на себестойност и среден добив за всяка култура;
  • Автоматично изчисляване на количеството продукция за раздаване на собствениците;

Модул "Специфични натури" Ви осигурява:
  • Въвеждане на специфични натури (брашно, олио и други)  за всеки собственик;
  • Въвеждане на себестойност за всяка  специфична натура;
  • Автоматично изчисление на сумата на заявените специфични натури и изваждането й от рентата за всеки собственик;

Модул "Блокове" Ви осигурява:
  • История по години за извършените обработки на даден блок;
  • История за засажданите култури в определен блок;
  • Автоматично попълване на Дневниците за растителна защита.

Модул "Справки" Ви осигурява:
  • Автоматично попълване на Анкетна карта за регистрация на зем. производител;
  • Автоматично попълване на Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ;
  • Автоматично попълване на Декларация по чл. 70 от ППЗСПЗЗ;
  • Автоматично попълване на Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;
  • Справка за изтичащи договори;
  • Справка за имоти по масиви, НТП, категория, договори и собственици;
  • Справка за изплатената рента и издадените разходни ордери;
  • Справка за засетите площи по култури;
  • Справка за себестойност и среден добив от всяка култура;


НОВО!!!   Автоматично изготвяне на Анкетна карта за пазара на земеделската земя и рентата в земеделието за ЕВРОСТАТ и НСИ.

НОВО!!!   Запис на Декларация по чл. 69 и чл. 70 от ЗСПЗЗ на електронен носител за подаване в ОСЗ.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |